Takenpakket

Het Arbo, Veiligheid- & Milieudienstenpakket van het UFB bestaat uit:

Het (mede helpen) implementeren van centrale regelgeving zoals:

 • kaderregeling arbo- en milieumanagement
 • regeling melden, analyseren, registreren van arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties;
 • regeling bedrijfshulpverlening;
 • regeling crisismanagement Universiteit Leiden.

Het verzorgen van de benodigde actie op centraal geformuleerde vragen.

Het volledig verzorgen van de decentrale taken m.b.t. de Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E), t.w.:

 • uitvoeren van RI&E (wettelijk verplicht), dit traject in nauwe samenwerking vormgeven met de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM);
 • (mede) opstellen en jaarlijks actualiseren van plan van aanpak (PvA);
 • jaarlijkse verslaglegging van gevoerd arbo- en milieubeleid, inclusief opzetten van een systeem van milieukengetallen;
 • toetsing en advisering van arbeidsomstandigheden naar wettelijke voorschriften.

Het participeren in universiteitsbrede overlegstructuren zoals:

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)-coördinatieoverleg.

(Mede)invulling geven met de coördinator-BHV aan bedrijfshulpverlening (BHV):

 • upgraden van het ontruimingsplan volgens de Nederlands Technische Afspraken (NTA 8112-1 en 8112-2)
 • coördinatie van de BHV en EHBO;
 • hersamenstellen, opleiden en op peil houden van de BHV-ploeg;
 • coördinatie van de noodzakelijke (ontruimings) oefeningen;
 • zorgen voor de benodigde afstemming met de afdeling VGM;
 • zorgen voor parate inzetbaarheid BHV;
 • verzorgen van instructies met betrekking tot bijzondere ruimten en/of installaties;
 • alarmopvolging bij brandmelding, ook buiten kantooruren.

Werkplekonderzoek:

 • Advisering en verzorging van aanschaf van ergonomische werkplekinrichting en begeleiding van plaatsing en ingebruikname ervan.

Voor wie?

 • Medewerkers en (ingeschreven) studenten van de Universiteit Leiden die werkzaam zijn op een van bovengenoemde locaties;
 • UFB-medewerkers op alle locaties.

Laatst Gewijzigd: 31-05-2010