Alleen werken

Onder een alleenwerkende wordt verstaan: Een werknemer die alleen en dus geïsoleerd zijn werkzaamheden verricht.
Onder alleen werken wordt verstaan: Het geïsoleerd verrichten van werkzaamheden (dus buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden).


Bij de wettelijk verplicht Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet specifiek aandacht worden geschonken aan de risico’s die alleenwerkenden lopen bij het uitoefenen van hun beroep. Er moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen om deze risico’s te elimineren, of maatregelen die de risico’s in ieder geval zo veel mogelijk beperken. De maatregelen dienen in beginsel aan de bron te worden getroffen. De voorzieningen dienen er op te zijn ingericht dat alle ongewilde gebeurtenissen, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar komt, zoveel mogelijk worden vermeden of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt.

Voorbeelden van risicovolle “alleenwerksituaties” zijn:

 • het werken in het gebouw, buiten de reguliere openingstijden;
 • het reageren op inbraakalarm;
 • het werken met toxische stoffen of grote hoeveelheden organische oplosmiddelen, sterke zuren en basen of corrosieve stoffen.

Voorbeelden van maatregelen die werkgevers en alleenwerkenden kunnen nemen in “alleenwerksituaties” De maatregelen dienen te worden beschreven na een nauwkeurige analyse van de alleenwerkplek. Mocht uit deze analyse blijken dat de aangetroffen alleenwerksituatie onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt zal de werkgever maatregelen moeten treffen. De werknemer zal mee moeten werken aan de door de werkgever voorschreven maatregelen. Eventuele maatregelen kunnen zijn:
 • registratie van de alleenwerkende;
 • bescherming van de alleenwerkende tegen ongewenst bezoek door bijvoorbeeld het afsluiten van de in- en uitgangen van de werkruimte zodanig dat de betreffende ruimte wel van binnenuit kan worden geopend;
 • het niet toestaan van alleenwerken voor medewerkers met bepaalde ziektepatronen;
 • het niet toestaan van alleenwerken voor medewerkers onder de 18 jaar;
 • het niet toestaan van alleenwerken voor onvoldoende opgeleide medewerkers;
 • het treffen van een voorziening waarbij direct en adequaat hulpverleners kunnen worden ingeschakeld;
 • ervoor zorgen dat de alleenwerkende het pand via een zo kort mogelijke en afdoend verlichte en bewegwijzerde vluchtweg van de werkplek kan vluchten. Alle noodzakelijke sleutels en/of andere instrumenten dienen zich hierbij onder direct handbereik van de alleenwerkende te bevinden;
 • de alleenwerkende dient alle incidenten die zich tijdens het werken na sluitingstijd te registreren en te melden aan de leidinggevende.

Denkt u dat er tijdens het uitoefenen van uw taken risicovolle situaties aanwezig zijn waar maatregelen voor moeten worden genomen neemt u dan contact op met de servicedesk van het gebouw waar u werkzaam bent. De A&M functionaris zal dan beoordelen of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen.

Laatst Gewijzigd: 31-05-2010